podtytuł

Uwaga: zakończyliśmy przyjmowanie zdjęć na konkurs!
Wyniki zostaną ogłoszone 13 marca 2021 r. podczas Festiwalu Fotografii Dokumentalnej Tychy Press Photo.


→ Pobierz pliki:

Regulamin_Tychy_Press_Photo_2021 (plik pdf),
Karta zgłoszenia Tychy Press Photo 2021 – edytowalny plik docx,
Karta zgłoszenia Tychy Press Photo 2021 – plik pdf.

 

Regulamin konkursu fotografii dokumentalnej Tychy Press Photo 2021

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotografii dokumentalnej Tychy Press Photo 2021, zwanego dalej „Konkursem”, będącego częścią Festiwalu Fotografii Dokumentalnej Tychy Press Photo.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Galeria Sztuki OBOK będąca integralną częścią Teatru Małego w Tychach – instytucji artystycznej, a współorganizatorami są: Dominik Gajda i Marcin Zimnal.

3. Informacja o terminie i formie wernisażu wystawy zdjęć nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową zostanie opublikowana na www.tychypressphoto.pl i oficjalnym profilu w portalu Facebook. Jest on planowany na 13 marca 2021 r.

II. Uczestnicy

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące, mieszkające lub pracujące w 2020 roku w Tychach, a także osoby niezwiązane z Tychami, ale w tym przypadku zgłaszane do Konkursu fotografie muszą być wykonane na terenie Tychów.

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich (ukończone 16 lat) wymaga wyrażenia pisemnej zgody przez ich rodziców (opiekunów prawnych).

6. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, jurorzy, sponsorzy ani ich najbliższe rodziny.

III. Fotografie

7. Na Konkurs można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże mieszczące się w pojęciu fotografii dokumentalnej.

8. Wszystkie zgłoszone na Konkurs zdjęcia muszą być wykonane w 2020 roku. Wyjątkowo w przypadku fotoreportaży dopuszcza się wykonanie nie więcej niż połowy zdjęć przed 2020 rokiem lub w 2021 roku, jeśli ze szczególnych względów wymaga tego temat lub sposób realizacji materiału. Informacja o wykonaniu części fotoreportażu przed 2020 rokiem lub w 2021 roku musi znaleźć na karcie zgłoszenia.

9. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu, w Polsce lub za granicą, z zastrzeżeniem punktu 4 regulaminu.

10. Każdy uczestnik może zgłosić łącznie do 20 zdjęć: jako zdjęcia pojedyncze albo jako fotoreportaż (fotoreportaże) albo część zdjęć jako zdjęcia pojedyncze i część zdjęć jako fotoreportaż  (fotoreportaże).

11. Maksymalna liczba zdjęć w jednym fotoreportażu to 8 zdjęć. Dobór zdjęć w fotoreportażu powinien być przemyślany, gdyż jurorzy nie będą dokonywać zmian w fotoreportażu (np. wyłączając z niego część zdjęć), jednocześnie jurorzy mają prawo ocenić zdjęcie z fotoreportażu jako zdjęcie pojedyncze. W fotoreportażu należy określić kolejność fotografii.

12. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne. Zdjęcia zgłoszone na Konkurs mogą być wcześniej publikowane, mogą również brać udział w innych konkursach fotograficznych. Zdjęcia muszą być wynikiem jednokrotnej ekspozycji. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo – nie dotyczy kadrowania, zmiany kontrastu, jasności i nasycenia.

13. W przypadku wątpliwości jury w zakresie spełnienia wymogów, o których mowa w poprzednim punkcie, autor ma obowiązek przesłać organizatorowi plik źródłowy zdjęcia. Jeśli nie uczyni tego w terminie 3 dni od dnia wezwania, jurorzy mogą nie brać pod uwagę takiego zdjęcia.

14. Uczestnicy mogą zgłaszać na Konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Zgłaszając zdjęcia na Konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, a osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publiczną prezentację, w tym ich wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na Konkurs.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie pokonkursowej, prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy i na stronę internetową.

IV. Zgłaszanie zdjęć

16. Zdjęcia przyjmowane są wyłącznie w postaci cyfrowej. Pliki należy przesłać przez stronę www.wetransfer.com na adres kontakt@tychypressphoto.pl (usługa darmowa, nie wymagająca rejestracji). WeTransfer przesyła potwierdzenie pobrania plików. W razie jego braku w ciągu 7 dni od dnia wysłania plików, prosimy o kontakt mailowy. Nie można przesyłać zdjęć mailem!

17. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi: plik JPG, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok minimum 30 cm (3600 pikseli). Pliki ze zdjęciami zakwalifikowanymi na wystawę pokonkursową zostaną wykorzystane przez organizatora do wykonania wydruków na wystawę. 

18. Pliki muszą być nazwane w następujący sposób:
– godło_tytul fotoreportażu_numer kolejny_z_liczba wszystkich zdjęć w fotoreportażu (dla zdjęć tworzących fotoreportaż)
– godło_tytul zdjęcia (dla zdjęć pojedynczych).
Przykłady:
– Tyszanin_Pandemia-w-Tychach_1z7.jpg
– Tyszanin_Portret-dziadka.jpg.

19. Z nazw plików musi wynikać, czy są one zdjęciami pojedynczymi czy częścią fotoreportażu. Pod rygorem wykluczenia z Konkursu nie wolno umieszczać w pliku żadnych danych pozwalających zidentyfikować uczestnika, np. znaków wodnych.

20. Zdjęcia wraz z czytelnym skanem (lub zdjęciem) karty zgłoszenia należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 dnia 19 stycznia 2021 roku. Prace wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.

21. Do wysyłanych plików należy dołączyć skan (lub zdjęcie) z wypełnioną kartą zgłoszenia, która została odręcznie podpisana.

22. Godło może mieć wyłącznie formę słowną i zawierać jedynie litery (bez polskich znaków) lub cyfry, nie może zawierać imienia lub nazwiska uczestnika konkursu ani innych danych pozwalających na zidentyfikowanie uczestnika. Godła używane w kolejnych edycjach konkursu nie mogą być takie same.

23. Do Konkursu nie można zgłaszać prac posiadających więcej niż jednego autora, za wyjątkiem fotoreportaży, które może zgłaszać jako praca zbiorowa dwóch osób, jednakże w takim przypadku nagroda lub wyróżnienie za zdjęcie pojedyncze, pochodzące z tego fotoreportażu, może być przyznana tylko wtedy, gdy autorzy wskażą kto z nich jest autorem danego zdjęcia. Każde zdjęcie zgłoszone jako praca wspólna wlicza się do limitu 20 zdjęć każdego z jego autorów.

V. Nagrody

24. Pula nagród pieniężnych do podziału wynosi 3000 zł.
25. O kwalifikacji zdjęć do wystawy oraz przyznaniu nagród pieniężnych i ich wysokości zdecyduje niezależne jury, powołane przez organizatora spośród osób wyróżniających się wiedzą i osiągnięciami w dziedzinie fotografii dokumentalnej. Do jury może zostać powołany przedstawiciel organizatora, wobec którego nie stosuje się wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Obrady jury są tajne i mogą odbywać się zdalnie.
26. Jury przyzna nagrody w kategoriach:
– najlepsza fotografia,
– najlepszy fotoreportaż,
– najlepsze zdjęcie (fotoreportaż) wykonane w Tychach.
Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii, a tym samym prawo innego podziału nagród.

VI. Prezentacja multimedialna

27. Organizatorzy mogą zaprosić laureata Tychy Press Photo 2021 (zwanego dalej „Laureatem”) do przedstawienia prezentacji multimedialnej, zawierającej wyłącznie fotografie jego autorstwa, w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej Tychy Press Photo w roku następnym, czyli w 2022. Zaproszeni laureaci dostarczają organizatorom Konkursu prezentację w wersji elektronicznej, najpóźniej w terminie zgłaszania prac na konkurs Tychy Press Photo 2022.

28. Jury konkursu Tychy Press Photo 2022 może podjąć decyzję o braku dopuszczenia prezentacji poszczególnych laureatów do przedstawienia w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, ze względu na poziom prezentacji i niespełnianie wymogu, o którym mowa w następnym zdaniu. Prezentowane fotografie muszą mieścić się w pojęciu fotografii dokumentalnej. Ich tematyka, okres i miejsce wykonania są dowolne. Czas trwania prezentacji jest ograniczony do pięciu minut.

29. Prezentacja może zawierać muzykę (ścieżkę dźwiękową), do której publicznego wykorzystania laureat posiada prawo. Zgłaszając prezentację, laureat potwierdza na piśmie fakt dysponowania prawami autorskimi do zdjęć i/lub muzyki (ścieżki dźwiękowej). Laureat ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z publicznego przedstawienia jego prezentacji.

VII. Ochrona danych osobowych

30. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu i cyklu wystaw Tychy Press Photo, poprzez podpisanie stosownej klauzuli na karcie zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

31. Administratorem danych osobowych jest Teatr Mały w Tychach, z siedzibą przy ul. Hlonda 1, 43-100 Tychy, e-mail: sekretariat@teatrmaly.tychy.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Teatrze Małym w Tychach są dostępne pod adresem https://teatrmaly.tychy.pl/polityka-prywatnosci.

32. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, zamieszczane w podpisanej przez uczestnika karcie zgłoszenia, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się na wystawę pokonkursową, a w przypadku uczestników nagrodzonych i wyróżnionych – także miejscowość zamieszkania. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronie internetowej Tychy Press Photo, Teatru Małego i ich stronach w mediach społecznościowych, w drukowanym katalogu wystawy, umieszczenie na wystawie przy zdjęciach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych podmiotów w informacjach o Konkursie.

33. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dalej jako „RODO”); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

34. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

35. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 33. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

36. Zgłoszenie prac na Konkurs wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu, poprzez podpisanie stosownej klauzuli na karcie zgłoszenia.

37. Prace niespełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

38. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć i prezentacji multimedialnych do rozpowszechniania informacji o Tychy Press Photo (zarówno tej edycji, jak i kolejnych), w szczególności w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystawy, materiałach sponsorów, Internecie i innych środkach przekazu.

Organizatorzy Tychy Press Photo 2021

Kontakt z organizatorem:
Teatr Mały – Miejska Galeria Sztuki „Obok” (Pasaż Kultury Andromeda), pl. Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy, nr tel. 32 780 32 02, e-mail: joanna.rupik@teatrmaly.tychy.pl
– kontakt w sprawie strony internetowej, strony na Facebooku i promocji: kontakt@tychypressphoto.pl

→ Pobierz pliki:

Regulamin_Tychy_Press_Photo_2021 (plik pdf),
Karta zgłoszenia Tychy Press Photo 2021 – edytowalny plik docx,
Karta zgłoszenia Tychy Press Photo 2021 – plik pdf.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt.